fbpx

Kurumsal Planlama

Kurumsal Planlama size, işletme yönetimi uzmanlığına dayanan benzersiz bir dizi profesyonel planlama fonksiyonu sunar.

Planlama Türleri: Kurumsal, Operasyonel, İşlevsel ve Proaktif Planlama

1- Kurumsal Planlama:
Kurumsal planlama terimi, tüm işletme için planlama faaliyetleri anlamına gelir.

Kurumsal planlamanın temel odak noktası organizasyonun bir bütün olarak uzun vadeli hedeflerini belirlemektir. Ve sonra dış ortamdaki muhtemel değişiklikleri (makro düzeyde) göz önüne alarak bu hedeflere ulaşmak için planlar üretmek. Kurumsal planlama, genellikle üst yönetim düzeyinde yürütülür.

"Kurumsal planlama, hedeflerin belirlenmesini, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için planlama süreci boyunca ve planlar yoluyla motive edilecek, performansın ölçülmesi ve böylece planın ilerlemesinin kontrol edilmesi ve daha iyi kararlar alınması yoluyla insanların geliştirilmesi için işin, kişilerin ve sistemlerin organize edilmesini içermektedir. , Daha net hedefler, ilerlemeye daha fazla katılım ve farkındalık.

Planlamanın tanımlanmasının yanı sıra yönetimin çeşitli işlevlerini kapsar. Kurumsal planlama, toplam yönetim fonksiyonları değil organizasyondaki toplam planlama faaliyetidir.

Kurumsal Planlama, mevcut risk alma kararlarını sistematik olarak ve geleceklerinin en iyi bilgisiyle yapmak için sürekli bir süreçtir; Bu kararları yerine getirmek için gerekli çabaları sistematik bir şekilde organize etmek ve organize, sistematik geribildirim yoluyla beklentileri ölçmek.

Kurumsal planlama faaliyetleri en üst düzeyde yürütülmektedir. Bunlar, tüm organizasyonun başarısı için önemlidir. Üst düzey yönetim, bu planların formülasyonundan sorumludur ve onlara çevre ya da organizasyonel hiyerarşideki alt düzeylerden gelen girdilere göre hazırlanmıştır. Planlar genellikle uzun vadeli ve geniş tabanlıdır.

Kurumsal planlama iki çeşittir:
1.1- Stratejik Planlama
1.2- Operasyonel Planlama

1- Stratejik Planlama :
Stratejik Planlama, tanımlanmış bir hedefe ulaşmak için stratejiler geliştirme sürecinden oluşur. Gelecekte ilerlemek istediği kuruluşun uzun vadeli yönünü belirler. "Örgütün amaçlarını, bu hedefler üzerindeki değişiklikleri ve bu kaynakların edinimi, kullanımı ve kullanımını düzenleyen politikalar üzerinde karar verme süreci" olarakta tanımlanabilir.

Mevcut kaynaklar üzerine bir değerlendirme yapılır ve ardından  5 yıllık şekilde planlanır. Temel olarak örgütün toplam değerlendirmesini ele alır, yetenekleri ve zayıf yönlerini güçlendirir ve gelecekteki çevreye yönelik objektif bir değerlendirme yapılır.

Bir organizasyonda stratejik planlama örnekleri; Satışlarda planlanan büyüme oranı, işin yeni hatlara çeşitlenmesi, teklif edilecek ürün çeşitleri vb. Stratejik planlama ayrıca, organizasyonun çevreyle nasıl ilişkili olduğu konusunda çeşitli çevresel faktörlerin analizini de içerir.

Stratejik planlama, bir dizi aşamalı olarak gerçekleştirilebilir;

1.1.1- Görevleri ve Hedefleri Belirleme
1.1.2- Ayrıntılı Çevresel Tarama
1.1.3- Strateji formülasyonu
1.1.4- Strateji uygulama
1.1.5- Değerlendirme ve Kontrol
Stratejik planlama, alınması gereken diğer kararları belirttiği için herhangi bir organizasyon için birinci derecede önemlidir.

2- Operasyonel veya Taktik Planlama:
Operasyonel planlama, taktiksel veya kısa vadeli planlama olarak da bilinir, genellikle bir yıl kadar kapsar. Operasyonel planlama, stratejik planların ayrıntılı ve spesifik eylem planlarına dönüştürülmesini içerir. Bu planlar, ürünlerini organizasyonu sürdürmek için tasarlanmıştır Operasyonel planlama, yönetimin orta veya alt kademesinde yapılır Operasyonel planlama şu şekilde tanımlanabilir:

"Operasyonel planlama, önceden tahsis edilen kaynakların en etkin biçimde kullanılmasına karar vermek ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir kontrol mekanizması geliştirmek ve böylece örgütsel hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır."

Operasyonel plan yıllık bir çalışma planıdır:
Kısa vadeli iş stratejilerini anlatır; Belirli bir operasyonel dönem (mali yıl) boyunca stratejik bir planın nasıl uygulanacağını açıklar veya stratejik planın hangi bölümünün faaliyete geçeceğini (veya stratejik planın hangi kısmının ele alınacağı) açıklar.

Bu planlar, uygulamanın herhangi bir zorluk derecesinde karşılaşıldığında stratejik planları desteklemek. İç organizasyonda ya da dış ortamdaki değişiklikler taktik planlarla karşılanmalıdır.

Örnekler için, ürün fiyatlarında ani bir değişiklik, hammadde temininde zorluklar, rakipler tarafından beklenmedik hareketler var; Taktik planlar, bu tür öngörülemeyen durumların karşılanmasında yardımcı olacaktır. Taktik planın başarısı, yönetimin ani durumu karşılamak için harekete geçirdiği hız ve esnekliğe bağlıdır.

Operasyonel planlama, daha önce ayrılmış olan kaynakların verimli kullanılması ve projenin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir kontrol mekanizması geliştirilmesi ve böylece işletme hedeflerine ulaşılması ile ilgilidir.

3- Fonksiyonel Planlama:
Her birimin ve departmanın gereksinimlerini dikkate alarak organizasyonun düzgün çalışmasını sağlamak için yapılan planlama. Fonksiyonel planlamanın amacı, departmanın merkezi olmayan kurumsal yönetim yapısında kurumsal işlevler için standartlaştırılmış yönetim uygulamalarını teşvik etmektir.

Aşağıdaki üç temel faaliyet fonksiyonel planlamada yapılmalıdır:

3.1 İşlevsel Rehberlik:
Yöneticiler, kurum içindeki şirket fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yönetmek için yapmaları ilgili birimleri doğru yönlendirmek.

3.2 Hedef Belirleme :
Fonksiyonel planlamanın etkililiğini ölçmek için belirli ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Hedefler anlamlı, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalıdır.

3.3 Fonksiyonel Değerlendirme:
Fonksiyonel değerlendirme fonksiyonel planlama sürecini tamamlar. Burada karşılaştırma, hedef belirleme ve hedef başarımı arasında yapılır. Fonksiyonel değerlendirme aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a) Esaslılık :
Kurumsal işlevlerden sorumlu olan yöneticiler, işlevlerine ayrılan kaynakların ve etkinliklerin şirket önceliklerine ve işlevsel hedeflere ulaşmada nasıl destek sağladıklarını açıklamak zorundadırlar.

b) Başarı Ölçme :
Kurumsal fonksiyonlardan sorumlu yöneticiler, fonksiyonel rehberlerinde belirlenen amaçların karşılanmasında nicel olarak ölçmek zorundadırlar.

c) Öngörü :
Yöneticiler, bu boşlukları ve riskleri doldurmak için önerilerle birlikte, kendi işlevsel alanlarında karşılaşılan gelişmekte olan boşlukları ve riskleri belirleyebilecek konumda olmalıdırlar.

4- Proaktif ve Reaktif Planlama:
Planlamanın proaktif ve reaktif olarak sınıflandırılması, organizasyonun çevresel dinamiklerine verdiği yanıt üzerine kuruludur. Planlama, açık sistem yaklaşımıdır ve sürekli değişen çevre faktörlerinden etkilenir. Bununla birlikte, örgütlerin bu değişikliklere tepkileri farklıdır. Bu cevaplara dayanarak, planlama hem proaktif hem de reaktif olabilir.

- Proaktif Planlama:
Kuruluşun çalışmasını etkileyebilecek gelecekteki çıktıların ve durumun öngörülmesine dayanır. Böyle bir planlama, doğayla geniş tabanlı, çok esnek ve yaratıcı olmalıdır.
Bu tür planlamayı destekleyen organizasyon genellikle geleceği ve olayların gerçekleşmesinden önce gerekli önlemleri alır.

- Reaktif Planlama:
Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür bir planlama geleceği yönelik değil, yalnızca sorunla karşı karşıya kalındığında düzeltici işlemdir.

5- Resmi ve Resmi Olmayan Planlama:
Resmi Planlama, organizasyonun resmi hiyerarşisinde bulunur ve her zaman aşamalı süreçte yürütülür. Önceden ifade edilen politikalara ve organizasyonun kurallarına göre değişir. Bu tip planlama büyük ölçekte yapılır ve mantıksal düşünmeye dayanır. Kabul edilen planlama süreci belgelenir ve düzenli olarak uygulanır.

Resmi Olmayan Planlama genellikle resmi organizasyon yapısının mevcut olabileceği veya bulunmayacağı çok küçük organizasyonlarda gerçekleştirilir. Planlama genelde sezgiseldir ve kısa süreli olarak planlanmaktadır. Küçük kuruluşlar için ortam karmaşık olmadığından, gayri resmi planlama süreci ile makul derecede başarılıdırlar.

6- Otomatik Planlama:
Otomatik planlama ve çizelgeleme, tipik olarak akıllı aracılar, özerk robotlar ve insansız araçlar tarafından uygulanması için stratejilerin veya eylem dizilerinin gerçekleştirilmesini ilgilendiren yapay zekanın bir dalıdır. Bu tip planlama, normalde teknolojik açıdan gelişmiş organizasyonlarda bulunur.

Klasik kontrol ve sınıflandırma problemlerinden farklı olarak, çözümler karmaşık, bilinmiyor ve çok boyutlu alanda keşfedilmeli ve optimize edilmelidir.